Duomen° bazŰ MOKSLO INSTITUCIJOS

Duomen° bazŰ MOKSLO INSTITUCIJOS

2003 metai
4.12L.8. Kitos mokslo ´┐Ż´┐Żaltini´┐Ż´┐Ż publikacijos, sudaryti mokslo darbai, taikomieji mokslo leidiniai, mokslinio teksto vertimai, pagrindiniai teis´┐Ż´┐Żs aktai (a.l.) (nei´┐Ż´┐Żvardinti 4.L7 punkte) (i´┐Ż´┐Ż 4.L8 punkto)

Pilnas bibliografinis apra­as (institucijos autori° pavardes ra­ykite lau■tiniuose skliaustuose)

Institucijos autori° indŰlis (ßskaitomi visi autoriai)

ISSN / ISBN

Vis° autori° ­ali° skaiŔius

Balai Pastabos
Julijonas LindŰ-Dobilas literatűros esmi° ir laisvi° architektas. / sudarŰ [Ramutis KarmalaviŔius] - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. -219 p.www.llti.lt
16.5
ISBN 9955-475-37-4
1
49.5
/L.JakavonytŰ. A.Noreika/ Filosofija. MetodinŰs rekomendacijos ir seminar° u■duotys.- V., 2003.- 72 p.
1
ISBN 9986-503-40-X
0
0
ne mokslo leid.
/SudarŰ ir parengŰ V.DaniliauskienŰ/ GervŰŔi° melodijos.- V., 2003.- 190 p.
1
ISBN 9986-503-32-9
0
3
/SudarŰ ir parengŰ A.Vy■intas/ Pranas Stepulis.- V., 2003.- 214 p.
1
ISBN 9986-503-41-8
0
0
ne mokslo leid.
/SudarŰ L.Burk­aitienŰ/ Vai tu rugeli.- V., 2003.- 261 p.
1
ISBN 9986-503-39-6
0
3
[A. Anu­auskas], Savanori° karinŰ organizacija. Gyvenimo vie­keliais gruoblŰtais: poezija, proza, publicistika, pedagoginiai lai­kai, atsiminimai, in memoria. Konstantinas BajerŔius - Garibaldis. SudarŰ V. Auryla, Vilnius, 2003, p. 481-491.
0.7
1
0
nŰra ISBN
[A. Ragauskas], Kaltintojai ir gynŰjai nukirsdinto bei sudeginto ateisto Kazimiero Li­Ŕinskio teismo procese (1689): Mikroistorinio tyrimo bandymas, Seminarai 2002, Atviros VisuomenŰs Kolegija, Vilnius, 2003, p. 17-53.
2.6
1
0
nŰra ISBN
[A.PaceviŔius]. Knygotyra: mokslo darbai/ Vilniaus universitetas; sudaryt. A.PaceviŔius. 2003, t. 41, p. 232 p.; 16,57 a.l.
16.57
0204-2061
1
49.71
[A.PaulauskienŰ]. Morfologija. Lietuvi° kalbos ■inynas;sudarŰ Pranas Kniűk­ta. Kaunas : đviesa, 2003. p. 77-208; 9,43 a.l.
9.43
5-430-03745-1
1
28.29
[A.RyklienŰ]. Kalbos konsultacijos. Lietuvi° kalbos institutas; [sudarŰ Asta KupŔinskaitŰ-RyklienŰ]. Vilnius: Lietuvi° kalbos instituto leidykla 2003, 252 p; 18 a.l.
18
9986-668-50-6
1
54
[AdelŰ UbeikaitŰ], Regina SedekerskytŰ. Lietuvi° kalbotyra 1981-1985. Literatűros rodyklŰ. Papildymai. (Moksliniai redaktoriai: [Kazys Morkűnas, Algirdas Sabaliauskas]). Vilnius: Lietuvi° kalbos instituto leidykla, 2003, 338 p.
12
ISBN 9986-498-28-7
2
36
[AdelŰ UbeikaitŰ]. Lietuvi° kalbotyra 1944-1972. Literatűros rodyklŰ. Papildymai. (moksliniai redaktoriai: [Kazys Morkűnas, Algirdas Sabaliauskas]). Vilnius: Lietuvi° kalbos instituto leidykla, 2003, 392 p.
28
ISBN 9986-668-46-8.
1
84
[Albertas Zalatorius]. Vincas KrŰvŰ: nebaigta monografija / parengŰ [JűratŰ SprindytŰ] - V. : Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 532 p. www.llti.lt
38
ISBN 9955-475-55-2
2
114
darbo sudarymas
[Algirdas Sabaliauskas]. Pirmoji latvi° kalbos pamoka. Antroji latvi° kalbos pamoka // Lietuvi° kalbos istorija (sud. RamunŰ PliopytŰ) ╚ikaga: Pedagoginis Lituanistikos institutas, 2003, p. 156-166.
0.5
ISBN 9955-538-11-2
1
0
ne mokslo leidinys
[B.Stund■ia]. KirŔiavimas. Lietuvi° kalbos ■inynas;sudarŰ Pranas Kniűk­ta. Kaunas : đviesa, 2003. p. 364-411; 3,43 a.l.
3.43
5-430-03745-1
1
0
ne mokslo leidinys
[Butrimas A., ]MarkauskaitŰ N., VitŰnas A., PaceviŔius A. Ůemaitijos vienuolynai. ŮemaiŔi° Kalvarija: vienuolynai, ba■nyŔia ir Kry■iaus kelio stotys. Vilnius, 2003, 170 p.
1
ISBN 9986-571-88- XX
1
3
[Butrimas, Adomas.] Lietuva iki Mindaugo : [straipsni° rinkinys : + skaitmeninŰ knyga / [Adomas Butrimas, Algirdas Girininkas, Rimantas Jankauskas, Eugenijus Jovai­a, Libertas Klimka, Albinas KunceviŔius, Arvydas Malonaitis, Paulius MudŰnas, Ilona Va­keviŔiűtŰ, Vladas Ůulkus / sudarytojai Eugenijus Jovai­a ir Adomas Butrimas ; vertŰja Inga ŮukovaitŰ]. Vilnius: Vilniaus dailŰs akademijos leidykla, 2003 . 462, [1] p. : iliustr., ■ml. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) ISBN 9986-571-89-8 (A.B. - ketvirtadalis teksto)
1
ISBN 9986-571-89-8
1
3
[╚iu■as, Antanas]. Straipsniai: BendruomenŰ; Biurokratija; Biurokratizmas; Buitis; Bendrija; Bendradarbiavimas.- VisuotinŰ lietuvi° enciklopedija III tomas.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedij° leidybos institutas, 2003, p. 48, 52, 57, 258, 259, 577. [0,5 a.l.]
0.5
ISBN 5-420-01512-9
1
0
ne mokslo enciklopedija
[DaniűnienŰ S., MauricaitŰ V., Kavaliauskas V., Pakerys A.] Praktinio kirŔiavimo treniruoklis. - Vilnius: VPU leidykla, 2003.
9
ISBN 9955-516-31-3
4
0
ne mokslo leidinys
[G. Sliesoriűnas]. Teodoro Stepono BileviŔiaus gyvenimo odisŰjos, Teodoras BileviŔius // KelionŰs vokieŔi°, Ŕek° ir ital° ■eme dienora­tis, Vilnius, 2003, p. 11-46. (1,5 a. l.) ir 0,5 a. l. komentar° dienora­Ŕio vertimo tekstui.
2
ISBN 9955-475-38-2
1
6
[G.Pota­enko]. Ruskije starovery Pol­y i Litvy v 1920-1930 g. (po materialam staroobriadŔeskoj peŔati). Baltijskij archiv. Ruskaja kultura v Pribaltike, t. 7, Vilnius, 2003, s. 84-140 ; 4,07 a.l.
4.07
9955-9581-0-3
1
12.21
[Irena ErmanytŰ]. Antonim° ■odynas. Vilnius: Lietuvi° kalbos instituto leidykla. 2003, 582 p. <Ůodyno maketo a. l. skaiŔiuojami dvigubai>
41
ISBN 9986-668-52-2
1
123
zodynas
[JuknaitŰ V.] Tai yra ■moni° tarpusavio ry­iai // điaurŰs AtŰnai, Nr. 8 (642), 2003, kov. 1, p.3.
0.25
ISSN 1392-7760
1
0
ne mokslas
[JuknaitŰ V.] Turbűt. Taip. Ir tikrai taip // điaurŰs AtŰnai, Nr. 5 (639), 2003, vas. 15., p.3.
0.25
ISSN 1392-7760
1
0
ne mokslas
[JurŔiukonytŰ A.] Janinos ŮŰkaitŰs knygos Modernizmas lietuvi° prozoje (2002) recenzija // Knyg° aidai, 2003, Nr. 1.
0.5
1
0
ßskaitomos tik recenzijos mokslo leidiniuose
[JurŔiukonytŰ A.] Apie lietuvi° kelioni° literatűrÓ (Jurgos IvanauskaitŰs knygos Kelioni° alchemija recenzija) // Knyg° aidai, 2003, Nr.2-3.
1
1
0
ßskaitomos tik recenzijos mokslo leidiniuose
[JurŔiukonytŰ A.] Romanas ir kiti placebai (Jurgos IvanauskaitŰs romano Placebas recenzija) // Knyg° aidai, 2003, Nr. 4.
0.5
1
0
ßskaitomos tik recenzijos mokslo leidiniuose
[Lazutka, Romas]. Lietuvos Respublikos bedarbi° rŰmimo ßstatymo 161 straipsnio papildymo ßstatymo projektas Nr. IXP-2699. [0,25 a.l.]
0.25
1
0.5
4_12HS_8
[Martinkus V.] Literatűra ir paraliteratűra / straipsniai ir esŰ. - Vilnius: Ra­ytoj° sÓjungos leidykla, 2003. - 453 p.
12
ISBN 9986-39-284-5
1
36
lit. ir meno kritika
[Martinkus V.] Apie lituanist° ,,SOS" // Literatűra ir menas, Nr. 10 (2940), 2003 kov. 7, p. 20.
0.25
ISSN 0233-3260
1
0
ne mokslo publ.
[Martinkus V.] Lietuvos meno kűrŰj° (organizacij°) asociacija: ­iandieniai klausimai ir atsakym° ribos // Literatűra ir menas, Nr. 7 (2937), 2003 vas. 14, p. 6, 14.
0.25
ISSN 0233-3260
1
0
ne mokslo publ.
[Martinkus V.] KÓ pasakyti tau, Raműnai // Metai: literatűra, kritika, eseistika: Lietuvos ra­ytoj° sÓjungos mŰnra­tis. -Vilnius, 2003, Nr. 1, p. 157-159.
0
ISSN 0233-3260
1
0
ne mokslo publ.
[Martinkus V.] I­eina ra­ytojai ■emaiŔiai // Literatűra ir menas, Nr. 44, 2003 spal. 31, p. 2.
0.25
ISSN 0233-3260
1
0
nekrologas, su mokslu nieko bendra
[Pakerys A.] Kaip kirŔiuoti? // Gimtoji kalba. - 2003, Nr. 8.
0.25
ISSN 0868-5134
1
0
nenurodyti psl.
[Pakerys A.] Lietuvi° bendrinŰs kalbos fonetika. - Vilnius: Enciklopedija, 2003. (Pakartotas leidimas).
17
ISBN 9986-34-007-1
1
0
nenurodyti psl.
[PleikienŰ I. ](ß■anginis straipsnis). Juozas GeceviŔius. Keramika ir akvarelŰs. Katalogas (sudarytojas J. GeceviŔius). Vilnius, 2003.
1
1
0
nŰra ISBN
[RaŔiűnaitŰ T.,] Ali­auskas A. Au­ros vartai. Vadovas. Vilnius: "Aidai", 2003
1
1
0
nŰra ISBN
[RasuolŰ VladarskienŰ]. Dokument° tekstai. Vilnius: Lietuvi° kalbos institutas, 2003. 119 p.
8.5
ISBN 9986-668-54-9
1
25.5
[S.Lazutka], [I.ValikonytŰ], [S.ViskantaitŰ-Savi­ŔevienŰ]. Lietuvos metrika (1540-1541):10-oji Teism° byl° knyga: (XVI a. pabaigos kopija). Vilnius: VU l-kla, 2003, 332 p.:iliustr.; 23,71 a.l.
23.71
9986-19-586-1
1
71.13
[SalienŰ V.] Kalbos ugdymas: klausimai sau ir kitiems // Gimtasis ■odis. - 2003, Nr.10.
0.25
1
0
nŰra ISSN
[đlekienŰ V.] ,,đatrijos" draugija - literatűra ir krik­ŔionybŰ // Knyg° aidai, 2003, Nr. 5, p. 34-36.
0.25
1
0
nŰra ISSN
[VosyliűtŰ, AnelŰ] - sudarytoja ir redaktorŰ leidinio äI­ Lietuvos sociologijos istorijos". Vilnius: Socialini° tyrim° institutas, Lietuvos sociolog° draugija, 2003, 212 p.
18.5
ISBN 9956 -531 - 05- 3
1
37
4_12HS_8
[VosyliűtŰ, AnelŰ] - sudarytoja ir redaktorŰ leidinio äJaunimo vertybinŰs orientacijos". Vilnius: Socialini° tyrim° institutas, Lietuvos sociolog° draugija, 2003. 184 p.
17
ISBN 9955-531-04-5
1
34
4_12HS_8
[ŮalimienŰ, LaimutŰ]. LR Seimo đeimos ir vaiko komisijos sudarytos darbo grupŰs narŰ rengiant "Vaiko gerovŰs valstybŰs politikos koncepcijÓ" (koncepcija priimta 2003). [0.25 a.l.]
0.25
1
0
ne teisŰs aktas
[Ůvirg■das M.] Poezija ir vanduo Druskininkuose // Naujasis ■idinys, 2003, Nr. 10, p. 558-560.
0.25
1
0
ne mokslo publ.
[Ůvirg■das M.] Sustingusios sekundŰs // Knyg° aidai, 2003, Nr. 1-2, p. 22-25.
0.25
1
0
nŰra ISSN
[Ůvirg■das M. ] Mű­is dŰl ■alios spalvos // Naujasis ■idinys, 2003, Nr. 5, p. 265-267.
0.25
1
0
nŰra ISSN
[Ůvirg■das M.] BaimŰ, agresija ir eilŰra­Ŕio tautybŰs paie­kos // Naujasis ■idinys, 2003, Nr. 6, p. 347-349.
0.25
1
0
nŰra ISSN
[Ůvirg■das M.] Klaida u■davinio sÓlygoje // Knyg° aidai, 2003, Nr. 4, p. 7-9.
0.25
1
0
nŰra ISSN
äNe­Ű did■iÓ garbŠ Lietuvai TŰvynei...". / parengŰ [Vita IvanauskaitŰ], melodijas parengŰ [Au­ra ŮiŔkienŰ]. // Tautosakos darbai. - 2003. - T. 19 (26). - P. 278 - 286.
0.5
ISBN 9955-475-37-4
1
1.5
Albertas Vijűkas-KojalaviŔius. Lietuvos istorijos ßvairenybŰs. -T. 1 / sudarŰ [Darius Kuolys], vertŰ [Sigitas Narbutas]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 476 p. www.llti.lt
34
ISBN 9955-475-48-X (1 dalis) ISBN 9955-475-49-8 (bendras)
2
102
4_12L_8
Almonaitis V. AlmonaitienŰ J. điaurŰs Skalva. Keliautojo po PagŰgi° kra­tÓ ■inynas. Kaunas : Keliautojo ■inynas, 2003. - 160 p.
11.4
ISBN 9955-96-25-0-X
0
0
ne mokslo leid.
Anarchija, valstybŰ ir utopija / Robert Nozick; i­ angl° k. vertŰ Algirdas Degutis (Kultűros, filosofijos ir meno institutas). - Vilnius: Eugrimas, 2003. - 372p. - (Atviros Lietuvos knyga: ALK). - Bibliogr. i­na­ose. - Pastabos: p.347-364. - R-klŰ: p.365-370 (22,5 a.l).
22.5
ISSN 1392-1673 ISBN 9955-501-50-2
1
45
4_12HS_8
Antano Vienuolio äPaskenduolŰ": Tekstas ir interpretacijos. / sudarŰ [Loreta MaŔianskaitŰ] - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 203 p. www.llti.lt
14.5
ISBN 9955-475-40-4
1
43.5
Apie gamtos pradus broliui Silvestrui / đv.Tomas Akvinietis; i­ lotyn° k. vertŰ ir paai­kinimus para­Ű Gintautas Vy­niauskas (Kultűros, filosofijos ir meno institutas). - Vilnius: Logos, 2003. - 86p. - Tekstas lotyn° ir lietuvi° kalbomis. - Kn. taip pat: Vard° r-klŰ, DalykinŰ r-klŰ / Gintautas Vy­niauskas; p.83; p.84-85 ( 2,3 a.l.).
2.3
ISBN 9986-721-45-8
1
4.6
4_12HS_8
BagdonaviŔius, Vacys. Ar verta sugrß■ti prie Vydűno? / Vacys BagdonaviŔius. - Iliustr. // Dienovidis. - 2003, Nr.1, p.13-15.
1
ISSN 1648-133X
1
5
4_12L_6
Balys Sruoga. Ra­tai. - T. 9 (1). / parengŰ [Donata LinŔiuvienŰ]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 768 p. www.llti.lt
35
ISBN 9955-475-57-9
1
105
4_12L_8
Ba■nytini° anekdot° rinkinys. / parengŰ [Povilas Krik­Ŕiűnas]. // Tautosakos darbai. - 2003. - T. 18 (25). - P. 220 -229.
0.4
ISSN 1392-2831
1
1.2
Besivienijanti Europa. Vertybinis aspektas: [KolektyvinŰ monografija] / Kultűros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Stanislovas JukneviŔius]. - Vilnius: Kultűros, filosofijos ir meno institutas, 2003. - 234p.: diagr., lent. - (Lietuvos gyventoj° vertybŰs). - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale (11,8 a.l.).
11.8
ISBN 9986-638-37-2
1
35.4
Bibliographie der selbstńndig gedruckten Werke Gregor Strigenitz' (sud. [Jolanta GelumbeckaitŰ] // Gregor Strigenitz (1548-1603). Ein lutherischer Kirchenmann in der zweiten Hńlfte des Reformations-Jahrhunderts. Johann Anselm Steiger, Hrsg. Testes et testimonia veritatis - Zeugen und Zeugnisse der Wahrheit 2, Neuendettelsau: Freimund-Verlag, 2003, p. 287-380.
3
ISBN 3-7726-0243-6
1
9
nŰra duom. apie tarpt. pripa■inimÓ
Dabar ­maik­taujame ­itaip. / parengŰ [Povilas Krik­Ŕiűnas]. // Tautosakos darbai. - 2003. - T. 19 (26). - P. 251 - 264.
1
ISSN 1392-2831
1
3
DabartinŰs lietuvi° kalbos ■odynas [Red. S. Keinys], 5 (2 elektroninis) pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Lietuvi° kalbos instituto leidykla, 2003.
165
ISBN 9986-668-57-3
1
495
???
0
0
0
Darbai ir Dienos. [mokslinis redaktorius Leonas Gudaitis], Kaunas : Vytautos Did■iojo universitetas, [2003], T.33. - 250 p.; T.34. - 364 p.; T. 35. - 268 p. ; T.36. - 318 p.
85.7
ISSN 1392-0588
0
0
nuolatiniam redaktoriui neßskaitoma
DegutytŰ Janina. ┴ saulŰtekß ir dainÓ: eilŰra­Ŕiai / SudarŰ ir apie poetŠ para­Ű G.SkabeikytŰ - KazlauskienŰ/ Vilnius: äGimtasis ■odis", 2003, 60 p.
4.29
ISBN 9955-512-44-X
0
12.87
Die Litauische Postille (1573): Dokumente der litauischen Reformation. (Herzog August Bibliothek, WolfenbŘttel; 2003-03-09-06-01). Mokslo katalogas (sud. [Jolanta GelumbeckaitŰ]). www.hab.de/ausstellung/postille/index.htm
1.5
1
4.5
nurodytas parodos www adresas
Gele■iniai kry■iai Utenos kra­totyros muziejuje: [Ůinynas] / [Sudarytoja Laima LauŔkaitŰ]. - Utena: Utenos kra­totyros muziejus, 2003. - 72p.: iliustr. - Kn. taip pat: điaurŰs Ryt° Lietuvos kaltinŰs paminkl° vir­űnŰs / Laima LauŔkaitŰ, p. 5-8. (1,8 a.l.).
1.8
ISBN 9955-955-77-5
1
5.4
Guobys A., Saulaitis A. Lietuviu× misijos Amazone je: monografija. - Vilnius: Efrata, 2003.- 207 p. (antras papildytas leidimas).
7.5
ISBN 9955-562-07-2
0
22.5
antrasyk publikuota
Gyvenimo ir kűrybos kelias // Antanas Tamo­aitis; [Sudarytoja ir teksto autorŰ Lijana đataviŔiűtŰ-NataleviŔienŰ]. - Vilnius: Vilniaus dailŰs akademijos leidykla, 2003. - 243p.: iliustr.- Santr. angl. - Bibliogr.: 224 pavad. (14,8 a.l.).
14.8
ISBN 9986-9571-93-6
1
44.4
Ignas đeinius. Ra­tai. - T. 3. / parengŰ [EglŰ BielskytŰ]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 480 p. www.llti.lt
34.28
ISBN 9986-513-93-6 (bendras) ISBN 9955-475-41-2 (3 tomas)
1
102.84
4_12L_8
Informacinis leidinys: Archeologini° ataskait° suvestinŰ ir rodyklŰs 1997-2001 (sudarŰ D■iuljeta Anu­auskienŰ), Vilnius, 2003, 136.
10
ISBN 9986-780-54-3
1
30
Institucijos kaita ir ekonomikos reikmŰ / Douglas C.North; i­ angl° k. vertŰ Algirdas Degutis (Kultűros, filosofijos ir meno institutas). - Vilnius: Eugrimas, 2003. - 190[1]p. (Atviros Lietuvos knyga: ALK). - Bibliogr.: p.179-186 (11,5 a.l.).
11.5
ISSN 1392-1673 ISBN 9955-501-54-5
1
23
4_12HS_8
I­ Zenono Slaviűno rankra­tinio palikimo. / parengŰ [Irena ŮilienŰ]. // Tautosakos darbai. - 2003. - T. 18 (25). - P. 230 - 239.
0.4
ISSN 1392-2831
1
1.2
I­eivijos dailŰ: tarp prisiri­imo ir i­silaisvinimo / Kultűros, filosofijos ir meno institutas; [SudarŰ Ingrida KorsakaitŰ ir Laima LauŔkaitŰ]; autoriai: Stasys Go­tautas, Ingrida KorsakaitŰ, Viktoras Liutkus, Laima LauŔkaitŰ, Elona LubytŰ, GenovaitŰ KazokienŰ. - Vilnius: Kultűros, filosofijos ir meno institutas, 2003. - 291p.: iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale. - Pavard■i° ir vietovard■i° r-klŰs: p. 286-291 (18,5 a.l.).
9.25
ISBN 9986-638-34-8
1
27.75
Istorijos ■odynas, Vilnius, 2003.
30.7
1
0
nepilnas apra­as
JablonskienŰ, Jolita. What is important? - The Everyday of grand Narratives What is Important // 3rd Ars Baltica Triennial of Photographic Art, cat., Berlin, 2003 (puslapiai nenurodyti)
1
ISBN3-927979-60-0
1
3
Jonas Balys. Ra­tai. - T. 4 / parengŰ [Rita Rep­ienŰ]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 291 p. www.llti.lt
20.7
ISBN 9986-513-33-2 (4 tomai) ISBN 9955-475-42-0 (4 tomas)
1
62.1
4_12L_8
Jono BasanaviŔiaus tautosakos biblioteka. - T. 6 (Lietuvi­kos pasakos. Antra knyga) / [Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka]. - V.: Vaga, 2003. - 549 p. www.vaga.lt
38.7
ISBN 5-415-01608-2 (II knyga) ISBN 5-415-00431-9 (VI knygos)
2
116.1
4_12L_8
Jono BasanaviŔiaus tautosakos biblioteka . - T. 13 (Jonas BasanaviŔius. Levas lietuvi° pasakose ir dainose) / parengŰ [Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 354 p. www.llti.lt
25.2
ISBN 9955-475-35-8
2
75.6
4_12L_8
Jono BasanaviŔiaus tautosakos biblioteka . - T. 14 (Jonas BasanaviŔius. Ra­tai, Pirma knyga) / parengŰ [Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 468 p. www.llti.lt
33.4
ISBN 9955-475-44-7
2
100.2
4_12L_8
Juozas Keliuotis ir literatűros dinamikos problemos. / sudarŰ [Au­ra JurgutienŰ] - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 245 p. www.llti.lt
17.5
ISBN 9955-475-39-0
1
52.5
Kalbos konsultacijos (sud. [Asta KupŔinskaitŰ-RyklienŰ]). Vilnius: Lietuvi° kalbos instituto leidykla, 2003, 250 p.
18
ISBN 9986-668-50-6
1
0
taikomasis leidinys (ßskaitomi tik mokslo)
Kalbos patarim° informacinis biuletenis 16 (red. [Rita MiliűnaitŰ]). Vilnius: Lietuvi° kalbos institutas, 2003, 44 p.
3
ISSN 1392-3838
1
0
nuolatiniam redaktoriui neßskaitoma
Kalbos patarim° informacinis biuletenis 15 (red. [Rita MiliűnaitŰ]). Vilnius: Lietuvi° kalbos instituto leidykla, 2003, 43 p.
3
ISSN 1392-3838
1
0
nuolatiniam redaktoriui neßskaitoma
Kauno istorijos metra­tis. [vyriausiasis redaktorius Zigmuntas Kiaupa], Kaunas : Vytauto Did■iojo universitetas, [2003], 214 p.
15.3
ISBN 9955-530-01-4
0
0
nuolatiniam redaktoriui neßskaitoma
Kazimieras Gaivenis. Bibliografijos rodyklŰ (sud. [AdelŰ NoreikaitŰ], red. [S. Keinys]). Vilnius: Lietuvi° kalbos instituto leidykla, 2003, 67 p.
4.5
ISBN 9986-668-55-7
1
13.5
Kazys JakubŰnas. Kas kiemely daros: eilŰra­Ŕiai / SudarŰ ir apie poetÓ para­Ű G.SkabeikytŰ - KazlauskienŰ/ Vilnius: äGimtasis ■odis", 2003, 60 p.
4.29
ISBN 9955-512-40-7
0
0
ne mokslo leid.
Knyga noba■nystŰs krik­Ŕioni­kos / parengŰ [Dainora PociűtŰ]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2004. - 660 p. www.llti.lt (darbas baigtas 2003 m.)
47.1
ISBN 9955-475-47-1
1
141.3
4_12L_8
Kultűrologija. Rytai-Vakarai: komparatyvistinŰs studijos III. T. 8: [Straipsni° rinkinys] / Kultűros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas ir moksl. redaktorius Antanas Andrijauskas; redakcinŰ kolegija: Antanas Andrijauskasů[et al.]]. - Vilnius, 2002. - 593p.: iliustr. - Santr. angl. - Asmenvard■i° r-klŰ: p.570-587 (ß 2002 m. ataskaitÓ nepateko) (36,8 a.l.).
36.8
ISBN 9986-638-36-4 (8 tomas)
1
110.4
Kultűrologija. Kultűriniai tapatumai ir pokyŔiai. T. 10: [Straipsni° rinkinys] / Kultűros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Vytautas Berenis; redakcinŰ kolegija: Antanas Andrijauskas (pirm.)ů [et al.]]. - Vilnius: Kultűros, filosofijos ir meno institutas, 2003. - 464p.: iliustr. - Santr. angl. - Asmenvard■i° r-klŰ: p.452-462. - Apie autorius: p.463 (28,4 a.l.).
28.4
ISBN 9986-638-43-7
1
85.2
Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Sud. Lietuvi° kalbos instituto leksikografijos centras; red. kolegija: P. U. Dini e. a. Vilnius: Lietuvi° kalbos instituto leidykla, 2003, 344 p.
24.5
ISBN 9986-668-53-0
1
73.5
Lietuva iki Mindaugo (sud. [A. Butrimas], E. Jovai­a). Vilnius, 2003, 462 p.
1
ISBN 9986-517-89-8
1
3
Lietuvi­kos pasakos, 1885 m. u■ra­ytos Jurgio MaŔiulio (tekstÓ parengŰ [Kazys Morkűnas], ßvadÓ para­Ű Vida GirininkienŰ) // Sered■ius: (Lietuvos valsŔiai). Vilnius: VersmŰ, 2003, p. 1055-1075.
1
ISBN 9986-9236-7-0
1
3
Lietuvi° kalbos ■odynas / Lietuvos moksl° akademija. Lietuvi° kalbos institutas. Vilnius: Lietuvi° kalbos instituto leidykla, 2002. 1158 p.
64
ISBN 9986-668-38-7
1
192
zodynas
Lietuvi° liaudies dainynas. - T. 17/ parengŰ [Vita IvanauskaitŰ], melodijas parengŰ [Au­ra ŮiŔkienŰ]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 636 p.: kompaktinŰ plok­telŰ.www.llti.lt
46.8
ISBN 9955-475-56-0 (17) ISBN 9986-513-07-3 (bendras)
2
140.4
saltinis
Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas. Mokslo darb° bibliografija. 2002-1977 // Kultűros, filosofijos ir meno institutas; [SudarŰ: AngelŰ PutelienŰ, Laima ZinkutŰ; redkolegija: Vaclovas BagdonaviŔius (pirm.)ů [et al.]]. - Vilnius: Eugrimas, 2003. - 352 p.: [3]iliustr.lap. - Kn. taip pat: đtrichai Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto portretui / Vaclovas BagdonaviŔius, Palmira KatinaitŰ, p. 3-30(11,75 a.l..).
5.875
9986-501-56-1
1
17.625
Lietuvos sakralinŰ dailŰ. T. 1. Vilkavi­kio vyskupija, V kn. Alytaus dekanatas. Mokslini° straipsni° rinkinys / Kultűros, filosofijos ir meno institutas, Kultűros paveldo centras; [Sudarytojos: Dalia VasiliűnienŰ, SkirmantŰ SmilingytŰ-ŮeimienŰ; redakcinŰ kolegija: Algirdas Gai■utis [et al.]]. - Vilnius: Savastis, 2003. - 544p.:iliustr. - (Lietuvos sakralinŰs dailŰs katalogas). - Bibliogr. str. gale. - Pavard■i° r-klŰ: p.535-543. - Kn. taip pat: Pavartotot° liturgikos, architektűros ir dailŰs termin° ■odynŰlis / AlgŰ JankeviŔienŰ, GiedrŰ JankeviŔienŰ, TeresŰ JurkuvienŰ, Gra■ina Marija MartinaitienŰ, Jolita MuleviŔiűtŰ, AistŰ Paliu­ytŰ, Jolanta đirkaitŰ, Dalia VasiliűnienŰ, p.514-533 (22,5 a.l.).
22.5
ISBN 9986-420-54-7
1
67.5
Lietuvos ■ydai /[vyriausiasis redaktorius Leonas Gudaitis], Darb° ir Dien° atspaudas [2003]. T. 34 / Kaunas: Vytauto Did■iojo universitetas, 2003. - 139 p.
10
ISBN 6655-530-62-6
0
0
nuolatiniam redaktoriui neßskaitoma
Martynas Liudvikas RŰza. Lietuvi° kalbos seminaro istorija/ parengŰ, vertŰ , komentarus para­Ű [Liucija CitaviŔiűtŰ]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 118 p. www.llti.lt
8.4
ISBN 9955-475-36-6
1
25.2
4_12L_8
Menotyra // [Sudarytoja Jolita MuleviŔiűtŰ; redakcinŰ kolegija: Algirdas Gai■utis (pirm.)ů [et al.]]. - 2003, Nr.2(31), 96p. (12,85 a.l.).
12.85
ISSN 1392-1002
1
38.55
Menotyra // [Sudarytojas Helmutas đabaseviŔius; redakcinŰ kolegija: Algirdas Gai■utis (pirm.)ů ů[et al.]]. - 2003, Nr.4(33),. - 46p. (5,3 a.l.).
5.3
ISSN 1392-1002
1
15.9
Menotyra // [Sudarytoja JűratŰ TrilupaitienŰ; redakcinŰ kolegija: Algirdas Gai■utis (pirm.)ů [et al.]]. - 2003, Nr.1(30),. - 69p. (9,35 a.l.).
9.35
ISSN 1392-1002
1
28.05
Menotyra // [Sudarytoja Gra■ina Marija MartinaitienŰ; redakcinŰ kolegija: Algirdas Gai■utis (pirm.)ů [et al.]]. - 2003, Nr.3(32),. - 54p. (6,6 a.l.).
6.6
ISSN 1392-1002
1
19.8
Mokslo darbo vertimas: Hartmut Boockmann. VokiecÄiu× ordinas. IsÄ vokiecÄiu× kalbos verte  [A.NikzÄentaitis]. Vilnius: Aidai, 2003, 292 p.
14
ISBN 9955-445-63-7
1
28
hum.m.leid.
Mokslo darbo sudarymas: Leonas MuleviŔius. Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX am■iuje [sudarŰ Vytautas Merkys]. Lietuvos istorijos institutas. Vilnius: LII l-kla, 2003, 504 p.
28
ISBN 9986-780-53-5
1
84
Mokslo darbo sudarymas: MackaviŔius A. Ůemaitijos valsŔi° sura­ymas 1537-1538 m. ParengŰ Konstantinas Jablonskis. [TekstÓ spaudai parengŰ ir rodykles sudarŰ Algirdas Baliulis]. Vilnius, Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2003. 452 pusl. [28,25 leid. l.]
25
ISBN 9986-780-49-7
1
75
Mokslo darbo sudarymas: MaksimaitienŰ O., PanevŰ■io miesto istorija : [nuo pirm°j° paminŰjim° ­altiniuose iki XX a. 8-ojo de­imtmeŔio]. ParengŰ, pratarmŠ para­Ű R. RagauskienŰ, PanevŰ■ys, 2003. 363 p. (pratarmŰ - 0,4 a. l.)
20
ISBN 9955-412-63-1
1
60
Mokslo darbo sudarymas: ╚epaitienŰ A, Kalnius P., MorkűnienŰ J., TumŰnas V., SavoniakaitŰ V., đaknienŰ R., đaknys Ů., đidi­kienŰ I., BurinskaitŰ I., SvidinskaitŰ D. Pasisakymai: Tekstas kaip ­altinis: teoriniai aspektai ir tyrinŰjim° praktika. [Sud. A. ╚epaitienŰ] // Lietuvos etnologija: socialinŰs antropologijos ir etnologijos studijos. 2003. Nr. 3(12), p. 129-166.
2.5
ISSN 1392-4028
1
7.5
Motiejus ValanŔius. Ra­tai. - T. 2 / parengŰ [Vytautas Vanagas]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 826 p. www.llti.lt
40
ISBN 9955-474-04-8 (bendras) ISBN 9955-475-53-6 (2 tomas)
1
120
4_12L_8
Mykolas Pranci­kus KarpaviŔius. Rinktiniai pamokslai / parengŰ, vertŰ, komentarus para­Ű [Kristina MaŔiulytŰ]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 414 p. www.llti.lt
29.5
ISBN 9955-475-50-1
1
88.5
4_12L_8
Paknys, Mindaugas. Donatori° atvaizdai Lietuvos Did■iosios Kunigaik­tystŰs ba■nytinŰje dailŰje dailŰje (liet. ir angl. kalbomis) / Mindaugas Paknys (Kultűros, filosofijos ir meno institutas) - Bibliogr. // Lietuvos sakralinŰ dailŰ. T. 1. Tapyba. Skulptűra. Grafika. XIV-XX a. prad■ia. Katalogas // [Sudarytoja Dalia TarandaitŰ]. - Vilnius: Lietuvos dailŰs muziejus, 2003, p.108-112 (liet. k.) p.112-116 (angl k.).
1
ISBN 9986-669-30-8
1
3
Paskui nei­ipild■iusiÓ svajonŠ (V. Armono äWilhelmas Mannhardtas ir Pabaltijys). / parengŰ [Vitas Agurkis] // Tautosakos darbai. - 2003. - T. 19 (26). - P. 132 - 149
1
ISSN 1392-2831
1
3
Prano Virako atsiminimai apie Sered■i° (tekstÓ parengŰ Irena Regina MerkienŰ, rankra­Ŕi° kalbÓ parengŰ [Kazys Morkűnas]) // Sered■ius: (Lietuvos valsŔiai). Vilnius, 2003, p. 668-765.
2
ISBN 9986-9236-7-0.
1
6
Religijotyros ■odynas. PagrindinŰs sÓvokos / Gintaras BeresneviŔius; parengta Kultűros, filosofijos ir meno institute. - Vilnius: Tyto alba, 2003. - 126p. - Apie autori°: vir­elio 4-as puslapis (6,3 a.l.)
6.3
ISBN 9986-16-307-2
1
18.9
Rus° u■kalbŰjimai lietuvi° tautosakos rankra­tyne / parengŰ [Daiva VaitkeviŔienŰ] ir kt. // Tautosakos darbai. - 2003. - T. 19 (26). - P. 215 -250.
0.7
ISSN 1392-2831
3
2.1
Rytai-Vakarai: komparatyvistinŰs studijos, T. 1 / Kultűros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Antanas Andrijauskas; redakcinŰ kolegija: Antanas Andrijauskas (pirm.)ů [et al.]]. - Vilnius: Vaga, [2002]. - 495p. - Asmenvard■i° r-klŰ: p.481-489 (ß 2002 m. ataskaitÓ nepateko) (29,4 a.l.).
29.4
ISBN 5-415-01612-0
1
88.2
Ryt° ir Vakar° prie­prie­a; Ananda K.Coomaraswanmy. Vedanta ir Vakar° tradicija; Seyyed Hossein Nasr. Vakar° mokslas ir Ryt° kultűros; Hajime Nakamura. ┴vairűs kultűriniai rei­kiniai ir Ryt° Azijos taut° mÓstymo bűdai / RÚnÚ Guenon; [I­ angl° k. vertŰ Audrius Beinorius) / Audrius Beinorius. - Portr. - Paai­kinimai vertim° gale: 12 pavad. - Nuorodos ir literatűra: 20 pavad. // Rytai-Vakarai: komparatyvistinŰs studijos. T. 1 / Kultűros, filosofijos ir meno institutas; [Sudarytojas Antanas Andrijauskas]. - Vilnius: Vaga, 2003, p.287-332 (ß 2002 m. ataskaitÓ nepateko) (2,0 a.l.).
2
ISBN 5-415-01612-0
1
6
đaltinio publikavimas: [E.Meilus]. Pora vaizdeli° apie vilnieŔi° gyvenimÓ maskvŰn° okupacijos metu (1655-1661 m.), // Lietuvos istorijos metra­tis. 2002 metai - 1, Vilnius. LII leidykla, 2003, [Lietuvos istorijos institutas], p. 145-148;
0.5
ISSN 0202-3342
1
1.5
đaltinio publikavimas: đv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos ­altiniai = Casimiriana: fontes vitae et cultus S. Casimiri, [đaltinß sudarŰ, vertŰ, ßvadÓ ir paai­kinimus para­Ű M. ╚iurinskas, Vilnius: Aidai, 2003, 301 p. (15 aut. L.);
15
ISBN 9955-445-72-6
1
45
đaltinio publikavimas: Motiejus ValanŔius, Nam° u■ra­ai, Vilnius, 933 p. [A.Pra­mantaitŰ. đaltinio publikavimas: sudarymas, parengimas, vertimas] (50 a. l.)
50
ISBN 9955-584-05-X
1
150
đaltinio publikavimas: Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans: Gedimino lai­kai, tekstus, vertimus, komentarus parengŰ S.C. Rowell, Vilnius: Vaga, 2003, , 420 + lviii pp.
18
ISBN 5 415 01700 3
1
54
đaltinio publikavimas: Lietuvos magdeburgini° miest° privilegijos ir aktai/ Lietuvos istorijos institutas. - [T.] 3: KŰdainiai /SudarŰ Antanas Tyla; [ spaudai parengŰ D.AntanaviŔius, R.FirkoviŔius, R.StrasdűnaitŰ, A.Tyla]. Vilnius: LII leidykla, 2002, 609 p.
20
ISBN 9986-780-48-9
1
60
đaltinio publikavimas: ŮagarŰs dvaro teismo knygos (1670-1751). ParengŰ Vytautas Raudeliűnas, [Algirdas Baliulis, Romualdas FirkoviŔius]. Vilnius: Kultűros, filosofijos ir meno institutas, 2003. 728 p. (Lietuvos teisŰs paminklai, IV).
30
ISBN 9986-638-35-6
1
90
đaltinio vertimas ir komentarai: Albertas Vijűkas-KojalaviŔius. Lietuvos istorijos ßvairenybŰs: apie 1648 ir 1649 met° ■ygius prie­ Zaporo■Űs kazokus: Radvil° metra­tis, glautai i­dŰstantis ­viesiausiosios kunigaik­Ŕi° giminŰs darbus. D.1. /Senoj Lietuvos literatűra. Kn.15.[I­ lot. k. vertŰ Sigitas Narbutas, Darius AntanaviŔius, komentarus para­Ű Darius AntanaviŔius, Elmantas Meilus].Vilnius: LLTI,2003,436 p.
15
ISBN 9955-475-48-X
1
45
đinkűnaitŰ L. Aprei­kimas đvŔ. Mergelei Marijai // Tapyba. Skulptűra. Grafika. Parodos Krik­ŔionybŰ Lietuvos mene katalogas. Tapyba. Skulptűra. Grafika. T.I Sud. Dalia TarandaitŰ. Vilnius: Lietuvos dailŰs muziejus, 2003. - P. 118, il. 3.
0.1
ISBN 9986-669-30-8
0
0
Apimtis! Turi bűti pateiktas kaip veintisas leidinys
đinkűnaitŰ L. đv. Angelas Sargas // Tapyba. Skulptűra. Grafika. Parodos Krik­ŔionybŰ Lietuvos mene katalogas. Tapyba. Skulptűra. Grafika. T. 1 Sud. Dalia TarandaitŰ. Vilnius: Lietuvos dailŰs muziejus, 2003. - P. 124, il. 24.
0.1
ISBN 9986-669-30-8
0
0
Apimtis! Turi bűti pateiktas kaip veintisas leidinys
đinkűnaitŰ L. đv. Ona pati treŔioji, Barűn° đvŔ. MergelŰ Marija su Kűdikiu // Tapyba. Skulptűra. Grafika. Parodos Krik­ŔionybŰ Lietuvos mene katalogas. Tapyba. Skulptűra. Grafika. T. 1 Sud. Dalia TarandaitŰ. Vilnius: Lietuvos dailŰs muziejus, 2003. - P. 139 , il. 61.
0.1
ISBN 9986-669-30-8
0
0
Apimtis! Turi bűti pateiktas kaip veintisas leidinys
đinkűnaitŰ L. JŰzus laimina ma■utŰlius, đvŔ. MergelŰ Marija su Kűdikiu // Tapyba. Skulptűra. Grafika. Parodos Krik­ŔionybŰ Lietuvos mene katalogas. Tapyba. Skulptűra. rafika. T. 1 Sud. Dalia TarandaitŰ. Vilnius: Lietuvos dailŰs muziejus, 2003. - P. 153, il. 62.
0.1
ISBN 9986-669-30-8
0
0
Apimtis! Turi bűti pateiktas kaip veintisas leidinys
đinkűnaitŰ L. đvŔ. Dievo Motina su Kűdikiu // Tapyba. Skulptűra. Grafika. Parodos Krik­ŔionybŰ Lietuvos mene katalogas. Tapyba. Skulptűra. Grafika. T.1 Sud. Dalia TarandaitŰ. Vilnius: Lietuvos dailŰs muziejus, 2003. - P. 155, il. 101.
0.1
ISBN 9986-669-30-8
0
0
Apimtis! Turi bűti pateiktas kaip veintisas leidinys
đinkűnaitŰ L. đv. Antanas Abatas // Tapyba. Skulptűra. Grafika. Parodos Krik­ŔionybŰ Lietuvos mene katalogas. Tapyba. Skulptűra. Grafika. T.1 Sud. Dalia TarandaitŰ. Vilnius: Lietuvos dailŰs muziejus, 2003. - P.157, il. 111.
0.1
ISBN 9986-669-30-8
0
0.3
đinkűnaitŰ L. Nukry■iuotasis // Tapyba. Skulptűra. Grafika. Parodos Krik­ŔionybŰ Lietuvos mene katalogas. Tapyba. Skulptűra. Grafika. T.1 Sud. Dalia TarandaitŰ. Vilnius: Lietuvos dailŰs muziejus, 2003. - P.158, il. 119.
0.1
ISBN 9986-669-30-8
0
0
Apimtis! Turi bűti pateiktas kaip veintisas leidinys
đinkűnaitŰ L. JŰzus Nazarietis // Tapyba. Skulptűra. Grafika. Krik­ŔionybŰ Lietuvos mene / katalogas / Sud. Dalia TarandaitŰ. Vilnius: Lietuvos dailŰs muziejus, 2003. - P. 160, il. 127
0.1
ISBN 9986-669-30-8
0
0
Apimtis! Turi bűti pateiktas kaip veintisas leidinys
Sintaksini° ry­i° tyrimai. [Red. A. Holvoet ir A. Jud■entis]. Vilnius: Lietuvi° kalbos instituto leidykla, 2003, Lietuvi° kalbos gramatikos darbai, Nr. 1, 210 p.
15
ISSN 1648-8628, ISBN 9986-668-51-4
1
45
điuolaikiniai Lietuvos teatro procesai: konferencijos prane­im° rinkinys, 135 p. (mokslinis redaktorius Guobys A.).
9.5
ISBN 9955-562-09-9
0
0
ßskaitomi tik mokslo darbai
StankeviŔienŰ, Regimanta. I.19. Loreto đvŔ.MergelŰ Marija, 84; II.4. đvŔ.MergelŰ Marija su kűdikiu (╚enstakavos đvŔ.MergelŰ Marija, 118-119; II.27. đv.Stanislovas (Piotrovino prikŰlimas, p.125-126; II.69. Trys karaliai garbina kűdikŰlß JŰz°, p.142; II.87. Pranci­kus SmugleviŔius. "đv.Anupras gauna ­v.KomunijÓ i­ angelo", p.148-149 // Lietuvos sakralinŰ dailŰ. XI-XX a. Parodos "Krik­ŔionybŰ Lietuvos mene" katalogas. T. 1. Tapyba. Grafika. Skulptűra // [Sudarytoja Dalia TarandaitŰ]. - Vilnius: Vilniaus dailŰs muziejus, 2003.
1
ISBN 9986-669-30-8
1
0
Apimtis! Turi bűti pateiktas kaip veintisas leidinys
Suma prie­ pagonis. Antroji knyga / đv.Tomas Akvinietis; i­ lotyn° k. vertŰ Gintautas Vy­niauskas (Kultűros, filosofijos ir meno institutas). - Vilnius: Logos, 2003. - 544p. - Tekstas lotyn° ir lietuvi° kalbomis(33,1 a.l.).
33.1
ISBN 9986-721-42-3
1
99.3
Suvalkijos dainos ir muzika (1935-1939 met° fotografo ßra­ai) / parengŰ [AustŰ NakienŰ, Rűta ŮarskienŰ], ßra­us restauravo [Rimantas Sasnauskas], melodijas surinko [Eligija Gar­vienŰ], kalbÓ redagavo [Regina DringelienŰ]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 103 p. : kompaktinŰ plok­telŰ. www.llti.lt
7.3
ISMM M-706239-02-6
1
21.9
TautinŰ literatűra globalizacijos am■iuje: straipsni° rinkinys/ V.Kubilius; [redaktorius I.ŮekeviŔiűtŰ], Kaunas: Vytauto Did■iojo universitetas, [2003], - 392 p.
28
ISBN 9955-530-69-3
0
84
Teatras. AsmenybŰ. Laikas: konferencijos prane­im° rinkinys, 100 p. (mokslinis redaktorius Guobys A.).
7
ISBN 9955-562-16-1
0
0
ßskaitomi tik mokslo darbai
Tekstas: lingvistika ir poetika 12: tarptautinŰs mokslinŰs konferencijos med■iaga. 2003 m. lapkriŔio 13-14 d. / sudarŰ [Kazimieras Ůuperka]; red. komisija: A. GudaviŔius, G. KaŔiu­kienŰ, R. Kva­ytŰ ir kt.; điauli° universitetas. - điauliai: đU l-kla, 2003. - 77,[1] p.
5.5
ISBN 9986-38-455-9
1
0
ßskaitomi tik mokslo darbai
Teodoras BileviŔius. KelionŰs vokieŔi°, Ŕek° ir ital° ■eme dienora­tis / vertŰ [BirutŰ MikalionienŰ], komentarus para­Ű [KŠstutis Gudmantas]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 279 p. www.llti.lt
19.9
ISBN 9955-475-38-2
2
59.7
4_12L_8
TikŰjimo prieigos: filosofinŰs studijos: [Straipsni° rinkinys] / [Sudarytoja ir moksl. redaktorŰ Nerija PutinaitŰ].- Vilnius: Aidai, 2003. - 371p. - Santr. angl. - Vard° r-klŰ: p.366-369. - Apie autorius: p. 363-365 (17,2 a.l).
17.2
ISBN 9955-445-62-9
1
51.6
VaiŔenonis J. Vilniaus gatvŰ 1972-°j° gegu■Űs 18 d. // Kauno istorijos metra­tis. - Kaunas: Vytauto Did■iojo universiteto leidykla, T. 4 (2003), p. 177 - 181.
0.36
ISBN 9955-530-01-4
0
1.08
ViduklŰs đv.Kry■iaus ba■nyŔia: architektűra ir sakralinŰs dailŰs vertybŰs /. Kultűros, filosofijos ir meno institutas, Kultűros paveldo centras; [Sudarytojos ir moksl. redaktorŰs: Gra■ina-Marija MartinaitienŰ, Regimanta StankeviŔienŰ; redakcijos kolegija: AlgŰ JankeviŔienŰů[et al.]]. - Vilnius: Savastis, 2003. - 160p.: iliustr. - (Lietuvos sakralinis paveldas ir jo vertybŰs).- Santr. angl. - Bibliogr.: str. gale. - Pavard■i° r-klŰ: p.154-159 (8,7 a.l.).
8.7
ISBN 9986-420-48-2
1
26.1
Viduram■i° biblioteka. - T. 1 (Vagant° poezija. Carmina Burana) / sudarŰ, parengŰ, vertŰ, komentarus para­Ű [Sigitas Narbutas]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 389 p. www.llti.lt
27.78
ISSN 1648-6412 ISBN 9955-475-32-3
1
83.34
4_12L_8
Vincas Maciűnas. Rinktiniai ra­tai / sudarŰ [Jonas đlekys]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 998 p. www.llti.lt
71.28
ISBN 9955-475-43-9
1
213.84
4_12L_8
ŮagarŰs dvaro teismo knygos (1670-1751). = KsiŠgi sÓdowe dworu Ţagorskiego (1670-1751). = GerichtsbŘcher des Gutshofes ŮagarŰ (1670-1751) / Kultűros, filosofijos ir meno institutas; [ParengŰ Vytautas Raudeliűnas, Algirdas Baliulis, Romualdas FirkoviŔius]. - Vilnius: Kultűros, filosofijos ir meno institutas, 2003. - 728p. - (Lietuvos teisŰs paminklai; 4). - Tekstas liet., lenk°, vok. - Santr. vok. - Kn. taip pat: PratarmŰ / Algirdas Baliulis, Romualdas FirkoviŔius, p.11-17. - R-klŰs: p.577-722 (41,9 a.l.).
41.9
ISBN 9986-638-35-6
1
125.7
Zanavyk° ­nektos ■odynas. - Vilnius, 2003 - 3 t.: ■ml. T. 1: A-K / [teksto autorŰs Janina đvambarytŰ, GiedrŰ ╚epaitienŰ]; redagavo Aldonas Pupkis, Klementina VosylytŰ. - 2003. - 829 p. : ■ml.
51
ISBN 5-420-01-403-3
1
153
zodynas
ŮukauskaitŰ, AudronŰ. Penkios prie■astys, dŰl kuri° verta kalbŰti apie decentralizacijos poveikß / AudronŰ ŮukauskaitŰ // Traukos centras. 8-oji Baltijos tarptautinio meno trienalŰ. Katalogas / Catalogue. - Vilnius: điuolaikinio meno centras, 2003, p. 160-169 (lietuvi° ir angl° kalbomis).
1
ISBN 3-936919-43-7
1
3