Duomen° bazŰ MOKSLO INSTITUCIJOS

Duomen° bazŰ MOKSLO INSTITUCIJOS

2003 metai
4.12L.7. Mokslo ´┐Ż´┐Żaltini´┐Ż´┐Ż publikacijos, mokslinio teksto vertimai tarptautiniu mastu pripa´┐Ż´┐Żintuose periodiniuose ir t´┐Ż´┐Żstiniuose mokslo leidiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose, i´┐Ż´┐Żleistuose tarptautiniu mastu pripa´┐Ż´┐Żintose mokslo leidyklose; taikomieji mokslo leidiniai, sudaryti mokslo darbai, i´┐Ż´┐Żleisti tarptautiniu mastu pripa´┐Ż´┐Żintose leidyklose (a.l.) (i´┐Ż´┐Ż 4.L7 punkto)

Pilnas bibliografinis apra­as (institucijos autori° pavardes ra­ykite lau■tiniuose skliaustuose)

Institucijos autori° indŰlis (ßskaitomi visi autoriai)

ISSN / ISBN

Vis° autori° ­ali° skaiŔius

Balai Pastabos
[Andrijauskas A.] Recherches d'un dialogue des traditions esthÚtiques orientales et occidentales dans une perspective comparative // The Great Book of Aesthetics. The 15 th International congress of Aestetics, Japan, Tokyo, 2001, Procedings, Tokyo, 2003, CD-ROM, (pasaulinio estetikos kongreso Tokijoje rinktiniai tekstai) (0,7 a.l.)
1
ISBN4-9901701-0-5
0
2
4_12HS_8. Ne ra duom. apie tarpt. pripazÄinima× konf. medz.
[Glem■a J.] Regeneration of Vilnius Old Town, its methos and results, paskelbta elektroninŰje knygoje (CD), Tarptautiniame simpoziume Pasaulio istorini° miest° organizacijos, Rodos miesto, Graikija (2003 09 23-26)
1
0
0
nŰra ISSN/ISBN
[I.Luk­aitŰ]. Reformacja a przemiany kulturowe w Wielkim KsiŠstwie Litewskim, Pozna˝: Instytut historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ser. Wyk¨ady, VIII, 2003, s. 1-51 (3,2 aut. L.).
1
ISBN 83-89407-05-1
1
5
Prane­imas. NŰra duom. apie tarpt. pripa■inimÓ
[Jankauskas V. ](sudarytojas). Vilnius kaip dailŰs mokymo ir sklaidos centras. Vilniaus dailŰs akademijos darbai. DailŰ, 29. Vilnius, 2003.
1
1392-0316
1
0
nenurodyti psl.
[KlajumienŰ D. ](sudarytoja). IstorinŰ tikrovŰ ir iliuzija: Lietuvos dvasinŰs kultűros ­altini° tyrimai. Vilniaus dailŰs akademijos darbai. DailŰ, 31. Vilnius, 2003.
1
1392-0316
1
0
nenurodyti psl.
7 Vilniaus dailŰs ir literatűros vienkartiniai leidiniai / sudarŰ [Alma LapinskienŰ]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2004. - 354 p. www.llti.lt (darbas baigtas 2003 m.)
25.27
ISBN 995-475-54-4
1
0
traukiamos tik 2003 m. publikacijos
Albertas Vijűkas-KojalaviŔius. Lietuvos istorijos ßvairenybŰs. -T. 1 / sudarŰ [Darius Kuolys], vertŰ [Sigitas Narbutas]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 476 p. www.llti.lt
34
ISBN 9955-475-48-X (1 dalis) ISBN 9955-475-49-8 (bendras)
2
102
4_12L_8
Balys Sruoga. Ra­tai. - T. 9 (1). / parengŰ [Donata LinŔiuvienŰ]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 768 p. www.llti.lt
35
ISBN 9955-475-57-9
1
105
4_12L_8
Bibliographie der selbstńndig gedruckten Werke Gregor Strigenitz' (sud. [Jolanta GelumbeckaitŰ] // Gregor Strigenitz (1548-1603). Ein lutherischer Kirchenmann in der zweiten Hńlfte des Reformations-Jahrhunderts. Johann Anselm Steiger, Hrsg. Testes et testimonia veritatis - Zeugen und Zeugnisse der Wahrheit 2, Neuendettelsau: Freimund-Verlag, 2003, p. 287-380.
3
ISBN 3-7726-0243-6
1
9
nŰra duom. apie tarpt. pripa■inimÓ
Die Litauische Postille (1573): Dokumente der litauischen Reformation. (Herzog August Bibliothek, WolfenbŘttel; 2003-03-09-06-01). Mokslo katalogas (sud. [Jolanta GelumbeckaitŰ]). www.hab.de/ausstellung/postille/index.htm
1.5
1
4.5
nurodytas parodos www adresas
Herbert A. Simon. AdministracinŰ elgsena. Sprendim° priŰmimo proces° administracinŰse organizacijose tyrimas / [i­ angl° k. vertŰ dr.[ Irmina MatonytŰ]. Socialini° tyrim° institutas] - Vilnius: Knygiai, 2003.400 p.
1
ISSN 1392-1673, ISBN 9955-443-16-2
1
2
socialiniai m. NŰra duom. apie tarpt. prip.
Ignas đeinius. Ra­tai. - T. 3. / parengŰ [EglŰ BielskytŰ]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 480 p. www.llti.lt
34.28
ISBN 9986-513-93-6 (bendras) ISBN 9955-475-41-2 (3 tomas)
1
102.84
4_12L_8
Jonas Balys. Ra­tai. - T. 4 / parengŰ [Rita Rep­ienŰ]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 291 p. www.llti.lt
20.7
ISBN 9986-513-33-2 (4 tomai) ISBN 9955-475-42-0 (4 tomas)
1
62.1
4_12L_8
Jono BasanaviŔiaus tautosakos biblioteka. - T. 6 (Lietuvi­kos pasakos. Antra knyga) / [Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka]. - V.: Vaga, 2003. - 549 p. www.vaga.lt
38.7
ISBN 5-415-01608-2 (II knyga) ISBN 5-415-00431-9 (VI knygos)
2
116.1
4_12L_8
Jono BasanaviŔiaus tautosakos biblioteka . - T. 13 (Jonas BasanaviŔius. Levas lietuvi° pasakose ir dainose) / parengŰ [Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 354 p. www.llti.lt
25.2
ISBN 9955-475-35-8
2
75.6
4_12L_8
Jono BasanaviŔiaus tautosakos biblioteka . - T. 14 (Jonas BasanaviŔius. Ra­tai, Pirma knyga) / parengŰ [Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 468 p. www.llti.lt
33.4
ISBN 9955-475-44-7
2
100.2
4_12L_8
Knyga noba■nystŰs krik­Ŕioni­kos / parengŰ [Dainora PociűtŰ]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2004. - 660 p. www.llti.lt (darbas baigtas 2003 m.)
47.1
ISBN 9955-475-47-1
1
141.3
4_12L_8
Martynas Liudvikas RŰza. Lietuvi° kalbos seminaro istorija/ parengŰ, vertŰ , komentarus para­Ű [Liucija CitaviŔiűtŰ]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 118 p. www.llti.lt
8.4
ISBN 9955-475-36-6
1
25.2
4_12L_8
MiniotaitŰ, Gra■ina. Globalization and the development of non-violent defence in Lithuania: Problems and Prospects. - Appendix-1 / Gra■ina MiniotaitŰ (Culture, Philosophy and Art Research Institute, Vilnius) // Sarvodaya. Journal (India). - September/October 2003, p.7-12 (0,5 a.l.)
0.5
ISSN 0955-7571
1
1
4_12HS_8. NŰra duom. apie tarpt. pripa■inimÓ
Motiejus ValanŔius. Ra­tai. - T. 2 / parengŰ [Vytautas Vanagas]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 826 p. www.llti.lt
40
ISBN 9955-474-04-8 (bendras) ISBN 9955-475-53-6 (2 tomas)
1
120
4_12L_8
Mykolas Pranci­kus KarpaviŔius. Rinktiniai pamokslai / parengŰ, vertŰ, komentarus para­Ű [Kristina MaŔiulytŰ]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 414 p. www.llti.lt
29.5
ISBN 9955-475-50-1
1
88.5
4_12L_8
Nikiforova, Basia. Tolerancja jako duchowa podstava europejskiej integracji. Przyk¨ad Litwy / Basia Nikiforova (Vilnius) // L.Gawora (Red.) Zjednoczona Europa A Polska, Litwa i Ukraina. Materia¨y z konferencji "Miejsce Polski i krajow Europy ┌rodkowej w strukturach unijnych", Lublin, UMCS, 11-13.04.2003. - Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2003, s.155-165 (0,5 a.l.)
0.5
1
2.5
prane­imas
Teodoras BileviŔius. KelionŰs vokieŔi°, Ŕek° ir ital° ■eme dienora­tis / vertŰ [BirutŰ MikalionienŰ], komentarus para­Ű [KŠstutis Gudmantas]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 279 p. www.llti.lt
19.9
ISBN 9955-475-38-2
2
59.7
4_12L_8
Viduram■i° biblioteka. - T. 1 (Vagant° poezija. Carmina Burana) / sudarŰ, parengŰ, vertŰ, komentarus para­Ű [Sigitas Narbutas]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 389 p. www.llti.lt
27.78
ISSN 1648-6412 ISBN 9955-475-32-3
1
83.34
4_12L_8
Vincas Maciűnas. Rinktiniai ra­tai / sudarŰ [Jonas đlekys]. - V.: Lietuvi° literatűros ir tautosakos institutas, 2003. - 998 p. www.llti.lt
71.28
ISBN 9955-475-43-9
1
213.84
4_12L_8