Duomen° bazŰ MOKSLO INSTITUCIJOS

Duomen° bazŰ MOKSLO INSTITUCIJOS

2003 metai
4.13. Norminiai aktai, kuriuose pagal FRASCATI vadov´┐Ż´┐Ż (A summary of the FRASCATI MANUAL 1993, OECD Paris 1994) yra mokslin´┐Ż´┐Żs ar technologin´┐Ż´┐Żs problemos sprendimo naujumas (pristatyti originalus arba j´┐Ż´┐Ż kopijas) (i´┐Ż´┐Ż 4.1.3 punkto)

Pilnas bibliografinis apra­as (institucijos autori° pavardes ra­ykite lau■tiniuose skliaustuose)

Institucijos autori° indŰlis (ßskaitomi visi autoriai)

Balai Pastabos
[AlenŔikienŰ G.] Statistini° metod° taikymo juslinŰje analizŰje rekomendacijos. (Patvirtinta Lietuvos Maisto instituto direktoriaus 2003 11 13)
1
0
[Banys A.] Duomen° pateikimo Europos Komisijai tvarka. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. bir■elio 27 d. ßsakymu Nr. B1-587, 2 p.
1
0
[Banys A.] Veterinarijos sertifikatas kuili° spermai, importuojamai i­ Kanados, Naujosios Zelandijos ir Jungtini° Amerikos Valstij°. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. kovo 31 d. ßsakymu Nr. B1-327, 5 p.
1
0
[Banys A.] Veterinarijos sertifikatas kuili° spermai, importuojamai i­ đveicarijos, Vengrijos ir Kipro. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. kovo 31 d. ßsakymu Nr. B1-327, 5 p.
1
0
[Bi■okas V.] Europos SÓjungos vidaus prekybos veterinarini° patikrinim° tvarka. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2004m. gegu■Űs 21 d. ßsakymu Nr. B1-520, 9 p.
1
0
[G. Janu­keviŔienŰ], [A. Janu­keviŔius] Ma■o pajŰgumo nustatymo kriterijai mŰsos perdirbimo ßmonŰms. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. bir■elio 27 d. ßsakymu Nr. B1-586, 1 p.
1
0
[Janu­keviŔienŰ G., Janu­keviŔius A.] Reikalavimai oficialiai bruceliozŰs (B. Melitensis) neapimtiems avi° ir o■k° űkiams. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. ßsakymu Nr. B1-810, 3 p.
1
0
[Janu­keviŔienŰ G., Janu­keviŔius A.] Pieno ir pieno produkt°, skirt° ■moni° maistui ir gaut° i­ treŔi°j° ­ali° ar j° teritorij° dali°, kuriose galima snukio ir nag° ligos rizika, apdorojimo reikalavimai. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. vasario 19 d. ßsakymu Nr. B1-161, 1 p.
1
0
[LeskauskaitŰ D., JasutienŰ I.] Kavos autenti­kumo nustatymo metodika. (Patvirtinta Lietuvos Maisto instituto direktoriaus pavaduotojo 2003 11 13)
1
0
[LeskauskaitŰ D., JasutienŰ I.] MŰsos ir mŰsos produkt° autenti­kumo nustatymo metodika. (Patvirtinta Lietuvos Maisto instituto direktoriaus pavaduotojo 2003 11 13)
1
0
[LeskauskaitŰ D., JasutienŰ I.] Pieno ir pieno produkt° autenti­kumo nustatymo metodika. (Patvirtinta Lietuvos Maisto instituto direktoriaus pavaduotojo 2003 11 13)
1
0
[LeskauskaitŰ D., JasutienŰ I.] Vaisi° uog° sulŔi° autenti­kumo nustatymo metodika. (Patvirtinta Lietuvos Maisto instituto direktoriaus pavaduotojo 2003 11 13)
1
0
[Mie■elienŰ A.] JuslinŰ analizŰ.JuslinŰs apra­omosios analizŰs metodika. (Patvirtinta LR Ů█M 2003-04-17 ßsak. Nr. 3D-165)
1
0
[Mie■elienŰ A.] JuslinŰ analizŰ.Kvap° nustatymo ir ßvertinimo metodika. (Patvirtinta LR Ů█M 2003-04-17 ßsak. Nr. 3D-165)
1
0
[Mie■elienŰ A.] JuslinŰ analizŰ.Jusini° savybi° skirtumo nustatymo metodika. (Patvirtinta LR Ů█M 2003-04-17 ßsak. Nr. 3D-165)
1
0
[Mie■elienŰ A.] JuslinŰ analizŰ.Pieno ir pieno produkt° juslinio vertinimo metodika. (Patvirtinta LR Ů█M 2003-04-17 ßsak. Nr. 3D-165)
1
0
[Mie■elienŰ A.] Tyrim° dŰl vartotoj° motyvacijos pasirenkant ir vartojant maisto produktus rekomendacijos. (Patvirtinta Lietuvos Maisto instituto direktoriaus 2003 11 13)
1
0
[Mie■elienŰ A.] JuslinŰ analizŰ. Vertintoj° ir ekspert° atrinkimo, mokymo ir tikrinimo metodika. (Patvirtinta LR Ů█M 2003-04-17 ßsak. Nr. 3D-165)
1
0
[PockeviŔius A.], [AniulienŰ A.], [ Maru­ka R.] I­imtys tradiciniams pieno produktams. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. vasario 19 d. ßsakymu Nr. B1-160, 1 p.
1
0
[PockeviŔius A.], [AniulienŰ A.], [ Maru­ka R.] I­imtys tam tikroms ßmonŰms, gaminanŔioms pieno produktus. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. vasario 19 d. ßsakymu Nr. B1-163, 2 p.
1
0
[PockeviŔius A., AniulienŰ A., Maru­ka R.] MŰgini° Űmimo tam tikr° med■iag° ir j° likuŔi° stebŰsenai gyvűniniuose produktuose reikalavimai. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. baland■io 7 d. ßsakymu Nr. B1-356, 3 p.
1
0
[PockeviŔius A., AniulienŰ A., Maru­ka R.] Dvigeld■i° ir jűrini° pilvakoj° moliusk° terminio apdorojimo reikalavimai. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. ßsakymu Nr. B1-123, 1 p.
1
0
[PockeviŔius A., AniulienŰ A., Maru­ka R.] Laki°j° azoto bazi° koncentracijos nustatymo tam tikros kategorijos ■uv° produktuose reikalavimai. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. vasario 12 d. ßsakymu Nr. B1-143, 3 p.
1
0
[PockeviŔius A., Aniulis E., Jonaitis E.] Gyvuli° identifikavimo ir registravimo reikalavimai. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. bir■elio 6 d. ßsakymu Nr. B1-517, 4 p.
1
0
[PockeviŔius A., Malakauskas V.] Galvij° ■enklinimo ir registravimo reikalavimai. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. bir■elio 26 d. ßsakymu Nr. B1-577, 3 p.
1
0
[PockeviŔius A., Malakauskas V., Maru­ka R.] Arkli° prekybos su ES ­alimis ir importo i­ treŔi°j° ­ali° veterinarijos reikalavimai. VŮ, 2002, Nr. 106-4777.
1
0
[đarkűnas M., Malakauskas A.] Reikalavimai judŰjimo dokumentams. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. spalio 27 d. ßsakymu Nr. B1-842, 4 p.
1
0
[đarkűnas M., Malakauskas A.] Veterinarijos reikalavimai dvigeld■i° moliusk° lig° kontrolei. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. bir■elio 16 d. ßsakymu Nr. B1-543, 4 p.
1
0
[StankeviŔienŰ M., StankeviŔius H.] Veterinarijos sertifikatas prekybai arkli° pateli° kiau­ialÓstŰmis ir embrionais. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. kovo 6 d. ßsakymu Nr. B1-228, 1 p.
1
0
[StankeviŔienŰ M., StankeviŔius H.] Veterinarijos sertifikatas prekybai er■il° sperma. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. liepos 15 d. ßsakymu Nr. B1-316, 2 p.
1
0
[StankeviŔienŰ M., StankeviŔius H.] Veterinarijos sertifikatas prekybai kiauli° kiau­ialÓstŰmis ir embrionais. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. kovo 18 d. ßsakymu Nr. B1-278, 2 p.
1
0
[StankeviŔienŰ M., StankeviŔius H.] ┴ đvedijos KaralystŠ ir Suomijos RespublikÓ eksportuojamos ­vie■ios jautienos, ver­ienos ir kiaulienos mŰgini° Űmimo ir salmoneliozŰs mikrobiologinio tyrimo reikalavimai. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. baland■io 7d. ßsakymu Nr. B1-354, 3 p.
1
0
[StankeviŔienŰ M., StankeviŔius H.] ┴ đvedijos KaralystŠ ir Suomijos RespublikÓ eksportuojamos pauk­tienos mŰgini° Űmimo ir salmoneliozŰs mikrobiologinio tyrimo reikalavimai. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. kovo 31 d. ßsakymu Nr. B1-329, 2 p.
1
0
[StankeviŔienŰ M., StankeviŔius H.] ┴ đvedijos KaralystŠ ir Suomijos RespublikÓ eksportuojam° skerstin° pauk­Ŕi° mŰgini° Űmimo ir salmoneliozŰs mikrobiologinio tyrimo reikalavimai. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. baland■io 7 d. ßsakymu Nr. B1-355, 3 p.
1
0
[ŮelvytŰ R., MockeviŔienŰ I., SedereviŔius A., ZavedskienŰ V., MaŔiulskienŰ J.] Galvij°, avi°, o■k° ir kiauli°, ­vie■ios mŰsos bei mŰsos produkt° importo veterinarijos reikalavimai. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. gruod■io 18 d. ßsakymu Nr. 726, 8 p.
1
0
[ŮelvytŰ R., MockeviŔienŰ I., SedereviŔius A., ZavedskienŰ V., MaŔiulskienŰ J.] đvie■ios mŰsos/mŰsos produkt°, importuojam° i­ treŔi°j° ­ali°, patikrinimo sertifikatas . Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. gruod■io 18 d. ßsakymu Nr. 726, 1 p.
1
0
[ŮelvytŰ R., MockeviŔienŰ I., SedereviŔius A., ZavedskienŰ V., MaŔiulskienŰ J.] MŰsos produkt°, importuojam° ß Lietuvos RespublikÓ tinkamumo ■moni° maistui sertifikatas . Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. gruod■io 18 d. ßsakymu Nr. 726, 1 p.
1
0
[ŮymantienŰ J.], [ MockeviŔienŰ I.], [SedereviŔius A.], [ŮelvytŰ R.] Tam tikr° gyvűn° ir produkt° rű­i° veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimai. Patvirtinta VMVT direktoriaus 2003 m. bir■elio 30 d. ßsakymu Nr. B1-588, 10 p.
1
0
3.2. LST EN 1991-1-1:2003 Eurokodas 1. Konstrukcij° poveikiai. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastat° naudojimo apkrovos. 44 p. [P. Pukelis, G. MarŔiukaitis].
1
0
3.3. LST EN 1991-1-2:2003 Eurokodas 1. Konstrukcij° poveikiai. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro veikiam° konstrukcij° poveikiai. 59 p. [P. Pukelis, G. MarŔiukaitis].
1
0
3.4. LST EN 1991-1-3:2003 Eurokodas 1. Konstrukcij° poveikiai. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos. 55 p. [P. Pukelis, G. MarŔiukaitis, B. U■poleviŔius, J. Am­iejus].
1
0
Afrikinio kiauli° maro kontrolŰs reikalavimai pagal ES Tarybos direktyvÓ 2002/60/EB. Vykdytojai D.Zienius, A.đalomskas
1
0
Ataskait° dŰl gyvűn° u■kreŔiam° lig° likvidavimo ir kontrolŰs program°, kofinansuojam° ES, pildymo nurodymai pagal ES Komisijos sprendimÓ 2000/322/EB. Vykdytojas V.MockeliűnienŰ
1
0
Eurostandart° pritaikymas Lietuvoje: 3.1. LST EN 1990:2003 Eurokodas. Konstrukcij° projektavimo pagrindai. 87 p. [P. Pukelis, G. MarŔiukaitis, B. U■poleviŔius].
1
0
JUKNYS R., BAUBINAS R., ╚EPINSKIS J., GIR╚YS G., GUSTAINIS E., MIđKINIS V., [PAKALNIS R.], MISI█NAS A., V╦BRA E., 2003: NacionalinŰ darnaus vystymosi strategija (The Lithuanian strategy for sustainable development). Patvirtinta Lietuvos Respublikos VyriausybŰs 2003 m. rugsŰjo 11 d. nutarimu Nr. 1160. - Vilnius, 86 p.
0.11
0
K. A. Kaminskas ir kt. LST EN ISO 13731:2003. điluminŰs aplinkos ergonomika. Terminai ir j° apibrŰ■imai bei simboliai (ISO 1371:2001), 36 p.
0.3
0
Klasikinio kiauli° maro diagnozavimo vadovo paruo­imas pagal ES Komisijos sprendimÓ 2002/106/EB. Vykdytojai A.đalomskas, V.Mockeliűnas
1
0
Reikalavimai arklini° ­eimos patinams dŰl arkli° virusinio arterito nustatymo pagal 95/329/EB ES Komisijos sprendimÓ. Vykdytojas M.Ru■auskas
1
0
Reikalavim° dŰl bonamiozŰs ir marteiliozŰs tyrimo ir diagnozŰs nustatymo paruo­imas pagal 2002/878/EB, 1999/567/EB, 2001/183/EEB ES Komisijos sprendimus. Vykdytojas M.Virgailis.
1
0
đarm° kiekio cemente reikalavimai ir tikrinimo metodika, ßtraukta ß ,,Reglamentuojam° statybos produkt° sÓra­o privalomuosius rodiklius"
1
0
Specialieji reikalavimai importuojant ß Lietuvos respublikÓ ■uv° ir vandens gyvűn° produktus pagal ES Komisijos sprendimus 2001/36/EB, 2001/39/EB, 2001/632/EB, 2001/633/EB, 2001/634/EB, 2002/24/EB, 2002/25/EB, 2002/26/EB, 2002/27/EB, 2002/472/EB, 2002/862/EB. Vykdytojai V.Sereika, D.Zienius
1
0
Specialieji geotechnikos darbai . Spraustiniai poliai. Lietuvos standartas . Nuorodinis ■ymuo LST EN 12699:2003 lt. ICS 93.020.Lietuvos Standartizacijos Departamentas, 2003. 4 6psl. [ V. Stragys]
1
1
Specialieji geotechnikos darbai . GrŠ■tiniai poliai. Lietuvos standartas . Nuorodinis ■ymuo LST EN 1536:2003 lt. ICS 93.020.Lietuvos Standartizacijos Departamentas, 2003. 74 psl. [ V. Stragys]
1
1
Statybos techninis reglamentas STR 2.01.08:2003 ,,Lauko sÓlygomis naudojamos ßrangos ß aplinkÓ skleid■iamo triuk­mo valdymas"
1
0
Statybos techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 ,,Pastat° vidaus ir i­orŰs aplinkos apsauga nuo triuk­mo"
1
0
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR.2.05.12:2004. ALIUMININ╦S KONSTRUKCIJOS. PAGRINDIN╦S TAISYKL╦S KONSTRUKCIJOMS IR PASTATAMS PROJEKTUOTI (Projektas), 69 p. [A.K. Kvedaras, V. đapalas, V. đara­kinas, G.đauŔiuvŰnas].
1
0
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS. STR.2.05.08:2004. MEDIN╦S KONSTRUKCIJOS. PAGRINDIN╦S TAISYKL╦S KONSTRUKCIJOMS IR PASTATAMS PROJEKTUOTI (Projektas). 50 p. [A.K. Kvedaras, B. Valiűnas, A.Komka, K. Gurk­nys].
1
0
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS. STR.2.05.06:2004. PLIENIN╦S KONSTRUKCIJOS. PAGRINDIN╦S TAISYKL╦S KONSTRUKCIJOMS IR PASTATAMS PROJEKTUOTI (Projektas). 140 p. [A.K. Kvedaras, Daniűnas, A.Juozapaitis, A. đapalas, G. đauŔiuvŰnas].
1
0
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS. STR.2.05.05:2004. GELŮBETONIN╦S KONSTRUKCIJOS. PAGRINDIN╦S TAISYKL╦S KONSTRUKCIJOMS IR PASTATAMS PROJEKTUOTI (Projektas). 121 p. [A.K. Kvedaras, G.MarŔiukaitis, V.Jokűbaitis, B.Jonaitis, A.Jurk­a, V.Papinigis, A.đneideris, R. Vadlűga, P. Vainiűnas, J. Valivonis].
1
0
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS . STR.2.05.09:2004. M█RO IR ARMUOTO M█RO KONSTRUKCIJOS. PAGRINDIN╦S TAISYKL╦S KONSTRUKCIJOMS IR PASTATAMS PROJEKTUOTI (Projektas). 60 p. [A.K. Kvedaras, B.Jonaitis, V. Jokűbaitis, G. MarŔiukaitis, J.Valivonis, P. Vainiűnas, R. Vadlűga, V. Papinigis].
1
0
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS. STR.2.05.15:2004. ARMOCEMENTIN╦S KONSTRUKCIJOS. PAGRINDIN╦S TAISYKL╦S KONSTRUKCIJOMS IR PASTATAMS PROJEKTUOTI (Projektas). 42 p. [A.K. Kvedaras, R. Vadlűga]
1
0
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS. STR.2.05.13:2004. GAISRO TEMPERAT█Rě VEIKIAMOS BETONIN╦S IR GELŮBETONIN╦S KONSTRUKCIJOS. PAGRINDIN╦S TAISYKL╦S KONSTRUKCIJOMS IR PASTATAMS PROJEKTUOTI (Projektas). 25 p. [A.K. Kvedaras, V. Papinigis, A.đneideris, V. Popovas].
1
0
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS. STR.2.05.16:2004. BETONIN╦S IR GELŮBETONIN╦S KONSTRUKCIJOS Iđ SILIKATBETONIO. PAGRINDIN╦S TAISYKL╦S KONSTRUKCIJOMS IR PASTATAMS PROJEKTUOTI (Projektas). 30 p. [A.K.Kvedaras, V..Jokűbaitis, V.Papinigis, A. đneideris, V. Popovas].
1
0
STR 2.01.03: 2003. Statybini° med■iag° ir gamini° ­ilumini° technini° dyd■i° deklaruojamosios ir projektinŰs vertŰs. - Aplinkos ministerija, Vilnius, 2003, 31 p.
1
0
STR 2.05.05:2004 äBetoninŰs ir gel■betoninŰs konstrukcijos. PagrindinŰs taisyklŰs konstrukcijoms ir pastatams projektuoti". [Gediminas MarŔiukaitis, Vidmantas Jokűbaitis, Bronius Jonaitis, Arvydas Jurk­a, Vytautas Papinigis, Arnoldas đneideris, Romualdas Vadlűga, Povilas Vainiűnas, Juozas Valivonis]. 126 p.
1
0
STR 2.05.09:2004 äMűro ir armuoto műro konstrukcijos. PagrindinŰs taisyklŰs konstrukcijoms ir pastatams projektuoti". [Bronius Jonaitis, Vidmantas Jokűbaitis, Gediminas MarŔiukaitis, Juozas Valivonis, Povilas Vainiűnas, Romualdas Vadlűga, Vytautas Papinigis]. 60 p.
1
0
STR 2.08.01: 2004. Duj° sistemos pastatuose. - ValstybŰs ■inios Nr. 21, 2004, 111-126 p.
1
0
Veterinarijos reikalavim° austri° Crassostrea gigas importui i­ treŔi°j° ­ali° paruo­imas pagal ES Komisijos sprendimÓ 95/352/EB. Vykdytojas M.Ru■auskas
1
0
Veterinarijos reikalavim° importuojamiems ir prekiniams arkliams paruo­imas pagal 92/160/EEB, 92/260/EEB, 93/196/EEB, 94/467/EB, 94/699/EB, 2002/841/EB ES Komisijos sprendimus. Vykdytojai A.StankeviŔius, R.Lele­ius.
1
0